به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۰

  حریر شریعت زاده و همسرش سالار عقیلی

کجایی؟

ای امید دل من کجایی

 ندارم جز عشقت گناهی