به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۰

سخنان مادر قهرمان و مبارز برادران فتحی
درمراسم تشییع پیکرهای پاک فرزندانش در اصفهان