به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۰

تقدیم به تمامی آزادگان در بند 


دیو زنجیر باف  

دیو زنجیر باف، زنجیرمو بافتی

 به دستام انداختی،  زندون واسم ساختی،

باختی، باختی، منو نشناختی