به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۰

زندگی چون گل سرخی است


زندگي با همه وسعت خويش،

محفل ساكت غم خوردن نيست


حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست


اضطراب وهوس ديدن و ناديدن نيست


زندگي جنبش جاری شدن است


زندگي کوشش و راهی شدن است 

از تماشاگه آغازحيات،

تا به جايی كه خدا مي داند
.

زندگي چون گل سرخی است،

 پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف

يادمان باشد اگر گل چيديم،


عطر و برگ و گل و خار،


همه همسايه ديوار به ديوار همند