به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۰

        منوچهر سخایی

دوسش دارم

همه می گند ای داد و بیداد

فلانی ام به دامش افتاد

کار دله، دلم می خواد

دوسش دارم، بله دوسش دارم