به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۰

        شهرام صولتی


مادر، مادرم

مادرم، عشق و محبت هاتو قربون

مادرم گرمی صحبت هاتو قربون

مادرم بیا دلم هواتو کرده

بیا با من بمان، هواتو قربون


مادرم اینجا که باشی یا نباشی

پسرت تو فکرته، فکراتو قربون