به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۰

      منوچهر سخایی        
من انسانم ، من آزادم

من انسانم، انسانم، انسانم
به دنیا آمدم آزاد
رها از شرّ باید یا نبایدها
من آزادم 


نام من انسان ایرانیست
که در بند و پریشانیست