به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۰

    مرضیه


من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم

وگر ز طعنه ی دشمن به جان رسد کارم

روندگان طریقت ره بلا سپرند

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز