به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۰

رفتم که رفتم

از برت دامن کشان، رفتم ای نامهربان/ از من آزرده دل کی دگر بینی نشان

رفتم که رفتم. رفتم که رفتم


مرضیه، رفتم که رفتم، اینجا کلیک کنید