به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰

   شهلا سرشار
مرد من باش...


مرد من باش
مرد خونه
مرد عشق و آشیونه