به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۰

  منوچهر سخایی به همراه عارف و گوگوش


دزد دل

در خوشگلی یه آیته / حکایته، حکایته

دزد دله، دزد دله / دزد دلای غافله

های آدمای غمزده   

دس رو دلاتون بذارین / دزد اومده دزد اومده

دزد دله، دزد دله /  دزد دلای غافله