به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۰

محمد رضا عالی پیام (هالو)

ترسوها
شرحی از ترس رژیم از تجمع و فریاد مردم 
از بی‌ حجابی از شادی مردم
 از تاریخ ایران از اندیشه از آگاهی‌
 از ایستادگی ایرانیان در برابر استبداد