به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۰

انتشارات جبهه ملی ایران
   نشریه داخلی تهران شماره ۱۸۵ بیست و ششم مرداد ماه ۱٣۹۰  اینجا کلیک کنید