به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۰

                     بهرام مشیری

توهین به مردم تا کی

انتقاد از رضا پهلوی

 که در کتابش مدعی شده است که

کودتای بیست و هشت مرداد

 افسانه است