به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

               گزارشگران:
متن کامل واپسین یادها, کلامها و

 وصیتنامه های جانباختگان

 در زندانهای جمهوری اسلامی - دفتر اول

در بين زندانيان جديد چهار دختر دانش آموز بودند که از لباس هر کدامشان يک مستطيل بريده بودند . فور ا" بازجوها ي بند »(منظور بچه هايي بودند که روابط عمومي قو ي داشتند – نگارنده) دست به کار شدند .
بعد از بازجويي کامل از آنها معلوم شد که براي گرفتن اقرار، آن ها را در قبرهايي ميخوابانند و ميگويند: زنده به گورتان ميکنيم. بعد قسمتي از لباس ها ي آنها راميبرند و ميگويند: اين تکه از لباستان را به خانواده هایتان ميدهيم تا بدانند شما به درک رفته ايد و آنها را سه ربع تا يک ساعت در همان حالت نگه ميدارند و هر لحظه ميگويند: الان رويتان خاک ميريزم. بعد از اين مدت که آن ها خوا بيده روي قلوه سنگهاي قبر به انتظار پايان زندگيشان ميگذرانند، پاسداري ميآيد و ضمانتشان را ميکند.    ادامه مطلب