به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۰ضرب و شتم عیسی سحرخیز
 و
ممنوعیت ورود زندانیان سیاسی

 به بهداری زندان

 از روز سه شنبه ورود زندانیان سیاسی رجایی شهر به بهداری زندان ممنوع شده است.
به گزارش خبرنگار سحام، طبق گزارش های دریافتی، از روز گذشته بهداری زندان رجایی شهر از پذیرفتن زندانیان سیاسی منع شده است.
 در همین زمینه عیسی سحرخیز که در شرایط وخیم جسمی به سر می برد، هنگام
 مراجعه به بهداری زندان، با واکنش بسیار بد یکی از مسئولین زندان و نیز یک پاسدار روبرو گردیده به طوری که آنان با مشت وی را از ناحیه سینه مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بنا به همین گزارش مهدی محمودیان نیز با همین واکنش ماموران زندان روبرو گردیده است، لیکن پس از ارائه دستور پزشک قانونی توسط وی به مسئولان زندان، آنان از روی اجبار با حضور آقای محمودیان در بهداری زندان موافقت نمودند.