به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۰

شماره ۵۶ سینمای آزاد 
با یاد قربانیان جنایت سینما رکس آبادان منتشر شد