به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

         دکتر علی گوشه

فریاد

جوانان وکهنسالان، همه سرگشته و حیران

تو را گویم که این ملت بپا خیزد

ز ترک و کرد، بلوچ ولر،خراسانی و تهرانی

همه باهم بساط جور و استبداد، زبیخ و بن بر اندازند 


  


دکتر علی گوشه

درخت ندا