به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۰

   مادر سهراب اعرابی:
مساًله ما دادخواهی است 

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه مدعی شد در اعتراضات پس از انتخابات در ایران
تنها یک نفر کشته شده است.