به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۰

پروژه های زنجیره ای انسانی


HCP  مخفف زیر :

1 ــ لغو همه اشکال اعدام (مجازات اعدام) در ایران
2 ــ آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی

3 ــ ابطال تمام سفارشات اعدام فعلی (صرفه جویی انتظار اعدام isoners هفته)