به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۲

بيانيه سه سازمان مدافع حقوق بشر:

 تغيير دولت تاکنون هيچ اثری بر وضعيت حقوق بشر ايران نداشته است

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به تصويب رساند. اين قطعنامه در پی بروز نشانه های ظاهری تغييرات پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری تصويب شده است. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر بر اين باور هستند که تغيير دولت تاکنون هيچ اثری بر وضعيت حقوق بشر نداشته است.
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
کانون مدافعان حقوق بشر
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
پيام مشترک رسانه ای
ايران:
مجمع عمومی سازمان ملل نقض بی وقفه حقوق بشر در ايران را محکوم کرد
پاريس، ۳۰ آبان ۱۳۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۳)، کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ديروز قطعنامه ای را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران به تصويب رساند که در آن نگرانی عميق خود را از نقض «مداوم و مکرر» حقوق بشر، به ويژه تعداد هراس برانگيز اعدام ها اعلام کرد. دولت های عضو سازمان ملل از دولت ايران خواستند از جمله به اعدام کودکان پايان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعيض عليه زنان و نقض حقوق بشر آنها خاتمه و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد.
اين قطعنامه در پی بروز نشانه های ظاهری تغيير از دولت ايران پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ و شروع به کار دولت در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تصويب شده است. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر بر اين باور هستند که تغيير دولت تاکنون هيچ اثری بر وضعيت حقوق بشر نداشته است.
عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ژست های منفردِ "حسن نيت" از جمله آزادی خانم نسرين ستوده در شهريور ماه، تاثير کّلی بر تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر و حبس مداوم ديگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران يا فعالان سنديکايی ندارد.»
شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر، افزود: «وعده های بهبود شرايط حقوق بشر در عمل به بهبود وضعيت حقوق بشر نمی انجامد. افزايش تعداد اعدام ها يکی از بدترين نمونه های نقض مداوم حقوق بشر به دست رژيم ايران است.»
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به ويژه از اين واقعيت استقبال می کنند که اين قطعنامه بسياری از ملاحظه ها و پيشنهادهايی را که سازمان های ما در اوايل ماه اکتبر با اعضای سازمان ملل در ميان گذاشتند در برگرفته است. در اين پيشنهادها، ما نقض فاحش و ادامه دار حقوق بشر در ايران را مطرح کرديم.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، اعلام کرده است که دولتمردان ايران در ظرف ۱۸ ماه از ژانويه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰) تا ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد ۱۳۹۲) ۷۲۴ نفر و ده ها نفر را نيز پس از انتخاب روحانی به رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ اعدام کرده اند.
قطعنامه سازمان ملل با ۸۳ رای مثبت، ۳۶ رای منفی و ۶۲ رای ممتنع به تصويب رسيده است.
__________________________
تماس مطبوعاتی:
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر:
FIDH: Arthur Manet/ Audrey Couprie: press@fidh.org
کانون مدافعان حقوق بشر :
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران:

-------------------------------------------
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) - FIDH member
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LDDHI
عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
فيس بوک
E-mail: lddhi(at)fidh.org
يا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
صفحه ايرانِ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر