به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۹۲

تصنيف ملک الشعراي بهار

ايران هنگام کار است 
این تصنیف را ملک الشعرای بهار در سال   ۱۲۹۷  در جریان جنگ جهانی اول و 
هنگامی که ميهن‌مان، به وسیله‌ی لشکریان روس و عثمانی احاطه شده بود، سرود.


 ايران، هنگام کار است


نور جهان نگر که چه با ما خواهد کرد

حب وطن نگر که چه غوغا خواهد کرد

آه چه محنت ها که کشيدي ايران

آه به کام دل نرسيدي جز غم نديدي ايران
خدا ز درد و غم رهاند ما را
خدا به کام دل رساند ما را
تا کي به دل جواني نکنم، به عادت پيران
جامي بده به ياد وطنم، سلامت ايران...ايران
تا ز دل بر کشم نعره آزادي
آه چه محنت ها که کشيدي ايران
آه به کام دل نرسيدي، جز غم نديدي ايران