به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۲

احتمال بازداشت احمدی‌نژاد


به علت غيبت در دادگاه
مديرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با بيان اينکه احمدی نژاد بايد حضوری از اتهامات خود دفاع کند، گفت: غيبت غيرموجه احمدی‌نژاد در دادگاه منجر به بازداشت او می‌شود.
مجتبی ملک افضلی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به آيين دادرسی کيفری گفت:
متهم می‌تواند در موارد خاص از جمله حوادث غيرمترقبه، عدم دسترسی به دادگاه، بيماری، فوت همسر، عدم امکان تردد به دليل حوادث قهری و توقيف در دادگاه حضور نداشته و غيبت وی موجه است، اما در موارد ديگر که غيبت غير موجه تلقی شده و دادگاه گواهی عدم حضور متهم را رويت نکرده باشد، برابرماده ۱۱۷ آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری متهم به دستور قاضی جلب می شود.
مديرکل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برابر قانون احضارنامه محمود احمدی نژاد به کارگزينی نهاد رياست جمهوری ابلاغ شده و رئيس جمهورسابق بايد برای غيبت خود دردادگاه دليل موجه ارائه کند.
وی با بيان اينکه دادگاه بايد طبق روال طبيعی در امورقضايی اظهارنظرهای متهم را دريافت کند، افزود: چنانچه دادگاه اظهارات متهم را وارد دانست برای وی قرار منع تعقيب صادرمی شود، اما اگر دادگاه دفاعيات متهم را کافی تشخيص نداند قرار مجرميت برای وی صادرشده و پرونده برای رسيدگی وارد مراحل بعدی می شود.
ملک افضلی تصريح کرد: جلسه رسيدگی به تحقيقات مقدماتی پرونده احمدی نژاد برگزار شد و درصورتی که دادگاه اتهامات را موجه تشخيص دهد جلسه رسيدگی درآينده تشکيل خواهد شد.
وی با بيان اينکه متهم بايد حضوری از خود دفاع کند، بيان کرد: احمدی نژاد می تواند به همراه وکيل دردادگاه از خود دفاع کند، اما وکيل در تحقيقات نمی تواند دخالت کند.
نماينده حقوقی مجلس در دادگاه احمدی‌نژاد گفت: اگردرمرحله تحقيقات مقدماتی متهم دردادگاه حاضرنشده و نامه عدم امکان حضورخود را ارسال نکند قطعا به دستور مراجع قضايی جلب می شود.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ديروز ( ۵ آذر) برای رسيدگی به اتهامات محمود احمدی نژاد تشکيل جلسه داد، اما رئيس جمهور سابق به دلايل نامعلوم ازحضور در دادگاه امتناع کرده و جلسه رسيدگی به دستور قاضی پرونده به وقت ديگری موکول شد.