به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۱، ۱۳۹۲

به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت

گیسو شاکری 
ای خلق تو عصیان کن ای خلق تو عصیان کن