به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۲

*در پیتی* مینا اسدی

مینا اسدی 
 در پیتی 
همه ی نغمه های موزون تان را بیاورید
همه ی رقص هایتان را بیاورید
همه ی کامکارانتان را بیاورید
همه ی شاهان خوش آواز تان را بیاورید 
همه ی تعزیه خوانان و پسران و دختران شان را بیاورید 
همراه دلقکان خوشمزه 
وخوانندگان خوش دک و پوزتان 
زیر پایتان جسد *عاطفه * است
آی خانم....آی آقا
دستمال تان دیگر حریر نیست
هرگز حریر نبوده است

اینهاش
بفرمایید 
زیر دماغ تان به گیرید 
و نفس عمیق به کشید 
متقال پاره ای ست 
کهنه جلی ست که فقط بوی خون ماسیده
و بوی گه خشکیده ی اعصار و قرون ماقبل تاریح می دهد.

مینااسدی- استکهلم