به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۴

کارتون خواب، علی رومانی، شرق