به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۴

بابک زنجانی :

بانک مرکزی با گونی ۸۴ میلیارد یورو به من تحویل داد 
بابک زنجانی 


بابک زنجانی در سیزدهمین جلسۀ محاکمۀ خود در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعتراف کرد که با موافقت و پشتیبانی سه وزیر دولت احمدی نژاد و رییس وقت بانک مرکزی با گونی ارزهای کشور را به دُبی منتقل می کرده و از طریق شعبه های بانک های صادرات و ملت در سیستم بین المللی پولشویی می کرده است. 

بابک زنجانی اعتراف کرده است که در مجموع ۸۴ میلیارد یورو به همین ترتیب جابجا کرده است و از این مقدار تنها دو میلیارد یورو متعلق به ایران بوده است. بابک زنجانی نگفته است که ۸۲ میلیارد یورو باقی مانده متعلق به چه کسانی بوده و به چه سرنوشتی دچار شده است.
او در ادامه افزوده است که در داخل کشور از دولت یورو تحویل می گرفته و از طریق بانک اش در مالزی به مشتریان دولت یورو پرداخت می کرده است.
بابک زنجانی افزوده است که کاربرد این شیوه به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران اجتناب ناپذیر بود و اگر غیر از این بود بانک مرکزی ناچار نبود دهها میلیارد یورو منابع ارزی کشور را در گونی به او تحویل بدهد و اگر این شیوه اعمال نمی شد عملاً کالاهای مورد نیاز کشور از قبیل گوشت، مرغ و غلات نیز وارد کشور نمی شد.
بابک زنجانی سپس افزوده است که به یاری دولت محمود احمدی نژاد در نظام بین المللی پولشویی می کرده است. او گفته است که او با همین شیوه آنهم در دورۀ تحریم ها توانسته از ۸۰۰ بانک از جمله از بانکی در واشنگتن پول دریافت کند.

 رادیو فرانسه