به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۴

جهان در شوک حملات مرگبار پاریس، عکس روز