به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۴

سرزمین من با آواز دریا دادور

دریا دادور 
سرزمین من 

سرزمین من 
خسته خسته از جفایی  

سرزمین من 
دردمند بی دوایی 

سرزمین من 
بی سرود و بی صدایی 
کوروش ها، داریوش ها ، آرش ها و کاوه های دیگری در میان ما هستند، دور نیست آن هنگام ... پگاه مان نزدیک است.