به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۴

بازی های خطرناک دو دیکتاتور! / کاریکاتور

پوتین و اردوغان /  روزنامهً قانون