به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۶

دف نوازی هزار نفری در سنندج.

مراسم دف نوازی هزار نفری در عمارت خسروآباد شهر سنندج، ده ف له شاری سنه 
مراسم دف نوازی