به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۹۶

از زبان خودشان!! (گفت و شنود کیهان)

مانور
گفت: دولت در آستانه انتخابات برای وعده‌های فراوانی که به مردم داده ولی عملی نشده و بر زمین مانده است، چه توضیحی دارد

گفتم: دولت می‌گوید به همه وعده‌ها عمل کرده و شرمنده مردم نشده است!

 گفت: این ادعا را که خودشان هم قبول ندارند و مردم هم به وضوح می‌بینند که به وعده‌ها عمل نشده است.

گفتم: البته اخیرا خط عوض کرده و می‌گویند 4 سال گذشته تا نیمه راه آمده‌ایم و در 4 سال بعد که نیمه دوم راه است همه وعده‌ها عملی خواهد شد!

گفت: در حالی که انجام وعده‌ها از صد روز به یکسال و از یکسال به 3 سال و از 3 سال به 4 سال کشیده شده، چطوری انتظار دارند که مردم به 4 سال بعد امید داشته باشند؟

گفتم: منظورشان این است که 4 سال اول آزمایشی بوده و...!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: طرف در جریان یک مانور، با چتر نجات از هواپیما پائین پرید ولی هرچه کرد، چتر باز نشد، با خودش گفت؛ خدا را شکر که مانور است و جنگ واقعی نیست!