به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۶

تهران – جبــهه ملــی ایــران

روز معلمان ایران گرامی باد

  ۵۶ سال قبل در روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال۱۳۴۰ جنبش اعتراضی معلمان ایران که برای احقاق حقوق پایمال شده ی خود به خیابان ها آمده بودند، در میدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی به ضرب گلوله عمال استبداد به خاک افتاد و در خون خود درغلتید.
و از آن زمان روز ۱۲ اردیبهشت به نام روز معلم نام گرفت و به این نام در تاریخ این سرزمین ثبت گردید.

بدون شک در تمام جوامع بشری، تربیت نیروهای جوان، آگاه، کارآمد و دانشمند، یک اقدام اساسی و بنیادی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت های علمی و اجتماعی و در نتیجه کسب رفاه و سعادت برای آن جامعه است و این معلمان هستند که این وظیفه مهم وحیاتی را به عهده داشته و از طریق آموزش و تربیت فرزندان ملت، فردای بهتری را برای میهن خود رقم می زنند. به همین دلیل در جوامع پیشرفته به تامین رفاه و وضع معیشت معلمان توجه ویژه مبذول نموده واجازه نمی دهند که زندگی آنان در مضیقه و تنگنا قرار گیرد. تا معلمان قادر باشند که به این رسالت بزرگ خود جامه عمل بپوشانند و دغدغه های امور جاری زندگی آنان را از وظیفه خطیری که بر دوش دارند باز ندارد.

اما متاسفانه در شرایط کنونی کشورمان، تورم و گرانی طاقت فرسا، وضعیت معیشتی معلمان شریف ایران را آن چنان مختل نموده که آنان ناگزیرند که هر روز برای استیفای حقوق خود دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و حاکمیت به جای پاسخگویی به مطالبات برحق آنان وتامین معیشت این قشر فرهیخته، با برخوردهای خشونت بار دست به بازداشت و زندانی کردن معلمان و نمایندگان آنان می زند. و این در حالیست که هر روز در کشور فساد های مالی چندین میلیاردی جدیدی بر ملا می شود و هر روز منابع عظیمی از ثروت این ملت در این جا و آن جا بیهوده و بر خلاف منافع ملی به هدر داده می شود.

جبهه ملی ایران روز معلم را به معلمان شرافتمند کشورمان تبریک گفته و پشتیبانی کامل خود را از جنبش های حق طلبانه آنان اعلام می نماید و از حاکمیت بر قدرت نشسته می خواهد که به خواسته های برحق قشر فدا کار و آینده ساز معلم گوش فرا داده و معلمان معترض زندانی را هر چه سریع تر در سراسر کشور آزاد نماید.

دوازده اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
تهران – جبــهه ملــی ایــران