به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۶

ترزا می با حمایت حزب وحدت گرای ایرلند شمالی، دولت جدید تشکیل میدهد

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که با حمایت حزب وحدت گرای ایرلند شمالی یک دولت جدید تشکیل میدهد. او بعد از دیدار با ملکه بریتانیا روز جمعه ۹ ژوئن گفت دولت جدید مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به زودی آغاز خواهد کرد.

نخست وزیر بریتانیا در برابر دفتر کارش به خبرنگاران گفت دولت جدید ثبات را تامین خواهد کرد و بریتانیا را از این شرایط حساس عبور خواهد داد. او افزود دولت جدید همچنین مذاکرات مهم برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا ده روز دیگر آغاز خواهد کرد.

ترزا می اندکی قبل از این اظهارات خود با ملکه بریتانیا دیدار کرد تا بعد از تائید رسمی او، ماموریت تشکیل دولت جدید را بعهده بگیرد. او تاکید کرد که برای تشکیل دولت جدید بر حمایت حزب وحدت گرای ایرلند شمالی تکیه خواهد کرد.

بر اساس نتایج بدست آمده از شمارش آراء، حزب محافظه کار انگلستان به رهبری ترزا می، ۳۱۸ کرسی مجلس عوام بریتانیا را بدست آورد اما از کسب اکثریت یعنی بدست آوردن ۳۲۶ کرسی بازماند. حزب وحدت گرای ایرلند شمالی در این انتخابات ۱۰ کرسی را بدست آورده است و پیشتر گزارش شده بود که این حزب از ترزا می در پارلمان حمایت خواهد کرد.

در انتخابات روز گذشته حزب کارگر ۲۶۱ کرسی، حزب لیبرال دموکرات ۱۲ کرسی، حزب ملّی گرای اسکاتلند ۳۵ کرسی، سبزها یک کرسی و سایر احزاب و افراد مستقل ۱۲ کرسی را از آن خود کرده اند. 

رادیو بین المللی فرانسه 

حالت های عصبی چهرۀ ترزا می