به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۷

تجمع روز سه شنبه اعتراضی مالباختگان کاسپین در رشت


در ادامه تجمعات اعتراضی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، مالباختگان موسسه کاسپین
در رشت تجمع کرده‌اند