به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۷

خانم بیتا باقری راننده زن اراکی که به اعتصاب کامیونداران کل کشور پیوست...