به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۷

رانندگان کامیون کفن پوش به میدان آمده اند (فیلم)

کامیونداران گفته اند که اعتصاب تا رسیدن به مطالبات ادامه دارد.

 درخواست و مطالبه ی رانندگان به برکناری ومحاکمه خانبلوکی