به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۷

مروری بر چهل سال سیاه، گفت وگویی باعلی شاکری زند،

فعال سیاسی (همکار نزدیک و رئیس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی در زمان حیات دکتر شاپور بختیار). 
کوچ ایرانیان ۱۴۹ــ مروری بر چهل سال سیاه ــ به کوشش علی لیمونادی
(این گفت و گو در ماه اوت ۲۰۱۷ انجام گرفته است.)

مروری بر چهل سال سیاه، گفت وگویی با علی شاکری زندhttps://www.youtube.com/watch?v=ET8vnL3d5mo&feature=youtu.be