به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۷

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبانپیام تسلیت
با  اندوه فراوان از خبر درگذشت مهندس اسماعیل شبان، عضو هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق آگاه شدیم. 

مهندس اسماعیل شبان فعالیت های سیاسی خود را در شهر بن با عضویت در«سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا ــ کمیته ی شهر بن»  و «سازمان محصلین و دانشجویان ایرانی در شهر بن»، آغاز کرد.
وی از ابتدا تا به آخر به آرمانی که در مکتب مصدق بزرگ برگزیده بود با تمام وجود وفادار ماند.   
ما درگذشت این ایرانی پاک نهاد و پیرو آزاده راه مصدق بزرگ را به خانواده ی ارجمند وی، به همرزمان سازمان سوسیالیست های ایران ــ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، به همه ی یاران وی در نهضت ملی ایران، و به ملت ایران تسلیت می گوییم و در این اندوه بزرگ خود را در درد و سوگ آنان شریک می دانیم.

۶ خرداد ۱۳۹۷
- ۲۷ مه ۲۰۱۸
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده