به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۱۲، ۱۴۰۰

جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی

چالش - قسمت چهل و نهم ( مجری برنامه: محبوبه مرادی)
میهمانان برنامه: حسین موسویان، حشمت الله طبرزدی و سعید بشیرتاش

جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی