به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۶

یه دختر دارم شاه نداره

حسن شماعی زاده 
يه دختر دارم شاه نداره صورتي داره ماه نداره
از خوشگلي تا نداره
به کس کسونش نميدم به همه کسونش نميدم
به راه دورش نميدم به حرف زورش نميدم
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه


يه دختر دارم شاه نداره


يه دختر دارم شاه نداره صورتي داره ما نداره
از خوشگلي تا نداره
به کس کسونش نميدم به همه کسونش نميدم
به راه دورش نميدم به حرف زورش نميدم
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه 

شاه میاد با لشکرش شاهزاده ها دور و ورش
واسه پسر کوچيکترش 

آيا بدم آيا ندم ايابدم ايا ندم
آيا بدم ايا ندم ايابدم ايا ندم

به کسي ميدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
به کسي ميدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه


دختر من رفيق من همنفس شفيق من
نگين انگشتر من عقيق من عقيق من
دختر من يار بابا شمع شب تار بابا
تو اين گلستون جهان تو گل بيخار بابا


يه دختر دارم شا نداره صورتي داره ما نداره
از خوشگلي تا نداره
به اين و اونش نميدم به همه نشونش نميدم
به خواستگارش نميدم به هر ديارش نميدم
به کسي ميدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه
به کسي ميدم که تک باشه ملک باشه وملک باشه


شاه شهر ما بياد با صد برو بيا بياد
با گنج و هديه ها بياد
آيا بدم آيا ندم آيا بدم آيا ندم
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه
به کسي ميدم که کس باشه پيرهن تنش اطلس باشه