به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

بی خیال فرمان آتش به اختیار رهبر، محمد نوری زاد

بسیجیان خوب ما،
سپاهیان خوب ما،
سرداران خوب ما،
فرمان ” آتش به اختیار” رهبر را نادیده و نا شنیده بگیرید.
گاه ما آدمها در شرایطی خاص، سخنی بر زبان میآوریم که خود به عمقِ عمیقِ نادرستی و ناجوری اش واقف نیستیم، مگر این که همان سخن چندی بعد به فاجعه انجامد، و خسارت های جبران ناپذیری بجای نهد.
مرا با بسیجیان و سپاهیان و سرداران ناجوانمرد و مال مردمخوار و آدمکش کاری نیست، چرا که آنان از احساس و ادب و نوعدوستی و وطنخواهی بی نصیب یا کم نصیب اند. اما چرا با شما خوبان نگویم: فرو شدن به کانون” آتش به اختیار” ، جز خاکستر از کشورمان بجای نمی نهد؟

دریغ که با همین فرمان،
ای بسا شما رخ به رخِ مردم قرار گیرید،
و با مردم بجان هم بیفتید و از هم بروبید و بکشید،
که اگر این فرمان از جانب شما عملیاتی شود، حتمآ اسرائیل و آمریکا و تمام مردم دنیا به تماشای ریخت و اطوار ناجورِ ما خواهند نشست، و به شعور نداشته ی ما غش غش خواهند خندید. ما به شما خوبان چشم امید داریم. این گوی و این میدان.

دوستدار شمایان،
و با احترام و ادب:
محمد نوری زاد
( 96/3/19 ) تهران