به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

جنبش رئیس جمهوری فرانسه و متحد آن با کسب ٣٢٪ آراء در دور اوّل انتخابات پارلمانی،

اکثریّت مطلق را در مجلس ملّی فرانسه بدست خواهند آورد
بنای مجلس ملّی فرانسه
بر اساس نخستین ارزیابی‌های حاصل از دور اوّلِ انتخاباتِ پارلمانی، جنبشِ رئیس جمهوری فرانسه و متحد میانه روی آن «مودِم» اکثریت مطلق را در مجلس آینده این کشور از آن خود خواهند کرد. حزب راست سنتیِ «جمهوری خواهان»، حزب راست افراطیِ «جبهۀ ملّی» و جنبشِ چپِ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» از نظر میزانِ کسبِ آراء به ترتیب در رده‌های بعد قرار می گیرند، امّا به سبب نظام رای گیریِ پارلمانی به همان نسبت کرسی به دست نخواهند آورد.

جنبش امانوئل ماکرون، «جمهوری در حرکت» و «مودِم»، حزب فرانسوا بایرو، وزیر دادگستری که در دور اوّل انتخابات اندکی بیش از ٣٢ درصدِ آراء را کسب کرده اند، بر پایۀ ارزیابی‌های موسسات بررسی افکار و رفتارهای سیاسی، یکشنبۀ آینده ١٨ ژوئن، در پایانِ روندِ انتخابات‌  ٤١٥ تا ٤٤٥ کرسی را بدست خواهند آورد.

حزب «جمهوری خواهان» با کسب ٢١ درصدِ آراء در دور اوّل، به عنوان دومین نیروی سیاسی می‌تواند در پایانِ دور دوّم ٧٠ تا ١١٠ کرسی را از آنِ خود کند.

«جبهۀ ملّی»، حزبِ راست افراطی، که به دورِ دوّم انتخابات ریاست جمهوری راه یافت، در دور اوّلِ انتخاباتِ پارلمانی تنها ١٣٬١ در صد آراء را بدست می آورد و، بر اساس ارزیابی‌ها، تنها ٣ تا ١٠ نماینده به مجلس خواهد فرستاد.

جنبش «فرانسۀ نافرمان» برهبریِ ژان لوک ملانشون، که در انتخابات ریاست جمهوری در مقام چهارم قرار گرفته بود، در دور
اوّلِ رای‌گیری برای گزینشِ اعضای مجلسِ ملّی نیز در همان رده، تنها١١ درصدِ آراء را بدست می‌آورد و می‌تواند همراه با حزب کمونیست ١٠ تا٢١ کرسی در مجلس کسب کند.

حزب سوسیالیست و متحد آن حزب «رادیکالِ چپ» با پیگیریِ سقوط خود در انتخاباتِ ریاست جمهوری، در دور اوّل رای گیری پارلمانی تنها ١٠٬٢ درصدِ آراء را بدست آورده و می توانند در مجلس آینده بین ٢٠ تا ٣٥ نماینده داشته باشند.

حزب کمونیست فرانسه و نیز حزب «اروپا، اکولوژی، سبزها» هر یک ٣ درصدِ آراء را در دور اوّل بدست می‌آورند.

بزرگترین نیروی سیاسیِ فرانسه، چنانکه کارشناسان از آن یاد می کنند، «امتناع کنندگان» یا کسانی هستند که در انتخابات شرکت نکردند. بر اساس ارزیابی‌ها بیش از ۵١٬٢ درصد دارندگان حق رای در دور اوّل انتخابات پارلمانی از حضور در حوزه های رای‌گیری خودداری کردند. این میزان در تاریخ فرانسه بیسابقه است.

دور دوّم انتخابات پارلمانی در روز ١٨ ژوئن برگزار می‌شود. کلیۀ نامزدهائی که در دور اوّل در یک حوزۀ رای‌گیری، بیش از ١٢٬٥ در صدِ آراء کلِ دارندگانِ حق رای در همان حوزه را بدست آورند و بهر حال دو نامزدی که بیشترین شمار آراء را کسب کرده‌اند، می توانند به دور دور دوّم راه یابند.

رادیو بین المللی فرانسه