به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

سلفی خودمونی

سلفی خودمونی دختر ایرانی با احمدی نژاد