به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۷

سایت گزارشگران: فرخنده باد روز همبستگی جهانی کارگران

سایت گزارشگران فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگران را شادباش میگوید و امید که با برگزاری هر چه با شکوهتر این روز همبستگی کارگران جهان با کارگران شرافتمند کشورمان تقویت شده و بر توان اعتراضی و موفقیت انان در سال جاری افزوده شود.
یازدهم اردیبهشت مصادف با اول ماه مه میلادی روز کارگران کشورمان و اعتراض و خروش انها علیه ستم و بردگی است. روزی است که فرارسیدن آن هراس و وحشت به اردوی سرمایه و راهزنان مالی حکومتی میاندازد و آنها را آشفته خواب میکند. هنوز پس لرزه های قیام دیماه سال گذشته توسط پابرهنگان کشورمان برجاست و هنوز دامنه سرکوب وحشیانه معترضان خیابانی برای نان و آزادی توسط نیروهای ضد شورش و امنیتی حکومت اسلامی فرو کش نکرده است.

یقینا کارگران کشورمان میتوانند با همبستگی با جنبش های دیگر اجتماعی نظیر بازنشستگان, دانشجویان, پرستاران, معلمان و زنان حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را پس زده و طلوع رهایی انسان از دام بردگی و ستم اجتماعی را نوید دهند.

برقرار باد روز اول ماه مه روز جهانی کارگران!

گزارشگران