به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۶، ۱۴۰۰

به اصفهان رو، سالار عقیتی


به اصفهان رو، سالار عقیتی