به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۴، ۱۴۰۰

عشق خامنه ای به داشتن مسیح علینژاد حادثه‌ساز شد!!!


لو رفتن نقشه ی نظام