به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۹، ۱۴۰۰

شادی مردم برای قهرمانی پرسپولیس تبدیل به تظاهرات علیه حکومت شد!!!

تظاهرات علیه حکومت