به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۳، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

 به مناسبت

درگذشت خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران

با دریغ و اندوه بسیار از درگذشت خسرو سیف مبارز دیرین نهضت ملی ایران و دبیر حزب ملت ایران آگاهی یافتیم.

خسرو سیف از آغاز جوانی، در گرماگرم جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و دوران اوج نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق با پیوستن به حزب ملت ایران با مبارزان این نهضت پیوندی استوار برقرارکرده بود که تا پایان عمر همه ی فرازونشیب های زندگی او را رقم زد. او در کنار داریوش فروهر بنیادگذار حزب ملت ایران، در تمام طول زندگی خود یکی از پیروان وفادار دکتر مصدق بود و با حشرونشر با سران نهضت ملی، چه در دوران های آزادی و چه دورانهای زندان، توشه ای از درسها و تجارب پربها اندوخته بود.

سیف در دوران تشکیل و تأسیس رسمی سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا، در ابتدای سالهای۴۰ ــ ۶۰ میلادی ـ ، با استفاده از اقامتی در اروپا در کنگره ی بزرگ تأسیس این سازمان، کنگره ی ویسبادن نیز به عنوان ناظری علاقمند از داخل کشور حضور داشت. او هیچگاه آن پیوند سیاسی و عاطفی را که از این راه با بنیادگذاران سازمان ما برقرارشده بود فراموش نکرد و در طی سفرهای سالهای اخیر خود نیز با استفاده از هر امکانی به دیدار این بخش از یاران قدیمی می شتافت تا، ضمن تجدید عهد، بر سر مسائل جاری نهضت ملی و روابط سازمانهای آن تبادل نظرکند.

فقدان این ایرانی ایراندوست و غیرتمند برای نهضت ملی ایران ضایعه ای جبران ناپذیر است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا این ضایعه ی دردناک را به خانواده ی خسرو سیف، به همه ی دوستداران او، به یاران سیاسی وی در نهضت ملی ایران و به همه ی ملت ایران صمیمانه تسلیت می گوید.

چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا