به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۳، ۱۴۰۰

نگاه به عمق حکومتی که جای آب رسانی، آدم ربایی می‌کند

تبلت این هفته